เราต้องทำความเข้าใจความรู้สึกเหล่านั้นด้วย Tills เป็นวิธีการที่เรารู้ว่าวัตถุที่อยู่ห่างไกลไม่หดตัว – มันดูเล็กลงหรือเหรียญที่มองจากมุมด้านข้างยังคงอยู่ การรับรู้เป็นวิธีที่เราใช้ความรู้สึกของคำแทนการมองพวกเขาเป็นตัวอักษรของแต่ละบุคคลหรือวิธีที่เราเห็นใครบางคนในฐานะที่เป็นคนทั้งหมดมากกว่าการสะสมของส่วนต่างๆของร่างกาย Topplayทฤษฎีหลักบางข้อที่พยายามอธิบายถึงวิธีการที่เรารับรู้หรือเข้าใจสภาพแวดล้อมของเราได้อธิบายไว้ด้านล่าง จิตวิทยาเกสตัลท์พยายามที่จะเข้าใจโลกโดยการมององค์ประกอบของมันเป็นโครงสร้างที่มีโครงสร้างแทนที่จะเป็นผลรวมของส่วนที่เป็นส่วนประกอบ

หมวดหมู่