เหล่านี้ผลิตโดยต่อมเช่นต่อมใต้สมองและต่อมหมวกไต สารสื่อประสาทสามารถ excitatory (ตื่นเต้นเซลล์ประสาทและกระตุ้นสมอง) หรือยับยั้ง (มีผลสงบเงียบในสมอง) มีเซลล์ประสาทสามชนิด มอเตอร์เซลล์ประสาทส่งสัญญาณจากระบบประสาทส่วนกลาง (สมองและไขสันหลัง) ไปยังอวัยวะต่อมและกล้ามเนื้อ เซลล์ประสาทรับความรู้สึกส่งข้อมูลไปยังระบบประสาทส่วนกลางจากอวัยวะภายในหรือจากสิ่งเร้าภายนอก Interneurons ส่งข้อมูลระหว่างมอเตอร์และเซลล์ประสาท หนึ่งในความผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดของระบบประสาท, โรคลมชักเป็นภาวะทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับสมองที่ทำให้คนอ่อนแอมากขึ้นที่จะมีอาการชักกำเริบ

หมวดหมู่