นี่คือการประเมินแบบกึ่งโครงสร้างของการสื่อสารการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเล่น (หรือการใช้วัสดุจินตนาการ) ที่ใช้ในการประเมินเด็กที่สงสัยว่าจะอยู่ในสเปกตรัมออทิสติก ผู้ตรวจสอบเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมทางสังคมและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคออทิซึมและจากนั้นสังเกตและมอบหมายการตอบสนองของเด็กในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เด็กมักจะสนุกกับประสบการณ์และเห็นว่ามันเป็นเกมที่เล่นกับผู้ตรวจสอบ

หมวดหมู่