จิตวิทยาการพัฒนา: สิ่งนี้ครอบคลุมทุกแง่มุมของวิธีการที่เราพัฒนาในช่วงอายุของเรารวมถึงวัยรุ่นและผู้สูงวัย – แต่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เด็กเรียนรู้และพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่นการเรียนรู้ภาษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม รูปแบบ.
จิตวิทยาสังคม: สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ผู้คนได้รับอิทธิพลจากการปรากฏตัวของผู้อื่น (หรือแม้กระทั่งจากการปรากฏตัวของผู้อื่นในจินตนาการ) มันครอบคลุมพื้นที่เช่นการสร้างทัศนคติ (และการเปลี่ยนแปลง) การชักชวนอิทธิพลของชนกลุ่มน้อยพลวัตของกลุ่มการดึงดูดระหว่างบุคคลอคติและจิตวิทยาฝูงชน

หมวดหมู่